Zespół niepublicznych podmiotów prowadzących działalność oświatowo-wychowawczą w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży (placówka artystyczna) oraz w formie kursów dla dorosłych (placówka kształcenia ustawicznego).

Celem kształcenia w Placówce Artystycznej jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych młodych Wychowanków, spełnianie ich muzycznych i esportowych pragnień oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego.

Celem kształcenia w Placówce Doskonalenia jest kształcenie zawodowe i fachowe dorosłych Słuchaczy oraz praktyczne (użytkowe) przygotowanie do artystycznych i nowych zawodów w branży rozrywkowej, esportowej bądź przemysłach kreatywnych.

Działalność oświatowa w ramach podmiotów:

Placówka Artystyczna
Akademii Artystycznej

prowadzi kształcenie hobbistyczne, czyli rozwija zainteresowania i uzdolnienia artystyczne dzieci, młodzieży i dorosłych na zajęciach pozaszkolnych pozaszkolnych (programy nauczania lub kursy hobbistyczne).

Placówka Doskonalenia
Akademii Artystycznej

prowadzi kształcenie ustawiczne, czyli umożliwia dorosłym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji na kursach zawodowych lub fachowych (specjalistycznych).

Poradnictwo zawodowe
www.AkademiaArtystyczna.pl

+48 601 486 156